۱۳۹۵-۱۱-۰۵

هتل مریوت بیچ

۱۳۹۵-۱۱-۰۵

هتل این توریست

۱۳۹۵-۱۱-۰۵

هتل شاه پالاس

۱۳۹۵-۱۱-۰۵

هتل قفقاز سیتی

۱۳۹۵-۱۲-۰۱

هتل فیرمونت

۱۳۹۵-۱۲-۰۱

موزه ملی آذربایجان

۱۳۹۵-۱۲-۰۱

هتل هیلتون

۱۳۹۵-۱۲-۰۱

هتل فورسیزن

۱۳۹۵-۱۲-۰۱

هتل گلدن کاست