2017-03-09

امنیت در طی سفر به آذربایجان

شهر باکو و کشور آذربایجان یکی از امن ترین کشورهای منطقه است. آمار جرم و جنایت این کشور پایین است و مردم شهر هم مهمان نواز […]
2017-03-11

ایمنی پرواز، یک اولویت برای خطوط هوایی جمهوری آذربایجان است

خطوط هوایی جمهوری آذربایجان که حامل پرچم این کشور است به طور مداوم تلاش به بهبود استاندارد ایمنی پرواز دارد. خطوط هوایی آزال امروزه با دقیق […]