تحصیل در باکو

اسامی دانشگاه های کشور آذربایجان     نام دانشگاه: دانشگاه بین المللی آذربایجان آدرس اینترنتی: www.abu.az نام دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان آدرس اینترنتی: www.amu.edu.az نام دانشگاه: دانشگاه دولتی اقتصاد آذربایجان آدرس اینترنتی: www.aseu.ab.az نام دانشگاه: آکادمی دولتی نفت آذربایجان آدرس اینترنتی: www.adna.baku.az نام دانشگاه: دانشگاه تکنیک آذربایجان آدرس اینترنتی: www.aztu.az نام دانشگاه: دانشگاه آذربایجان […]