2017-03-12

علت سردرد در هواپیما

پزشکان تاکید دارند نوعی سردرد موسوم به ” سردرد ناشی از هواپیماسواری ” که در هنگام فرود آمدن هواپیما در برخی از مسافران بروز میکند. به […]