2017-04-08

شهر های آذربایجان

تعریف شهر در تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان در جمهوری آذربایجان ۱۲ نقطه جمعیتی با عنوان رسمی شهر وجود دارد. در تقسیمات کشوری جمهوری آذربایجان شهر واحدی […]