پول و ارز آذربایجان

 پول ملی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان در ۷ فوریه سال ۲۰۰۵ با موافقت رئیس جمهور واحد، ارزش و شکل پول را تغییر داد که از اول سال ۲۰۰۶ اقتصاد آذربایجان با مانات جدید فعالیت خود را شروع نمود و این اسکناس های جدید با نشان های ملی و فرهنگی مزیین گردیده است و به صورت […]