2017-03-04

پول و ارز آذربایجان

 پول ملی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان در ۷ فوریه سال ۲۰۰۵ با موافقت رئیس جمهور واحد پول و ارزش و شکل پول را تغییر داد که […]