2017-02-25

پیست اسکی شاهداغ

کشور جمهوری آذربایجان کمتر از ۱۹دامنه دارد که این دامنه ها مخصوص ورزش های زمستانی برنامه ریزی شده است. کوه شاهداغ یکی از این دامنه های […]
2017-02-25

پیست اسکی شاهداغ