2017-02-16

کارتینگ باکو

مرکز کارتینگ وهیجان و رویداد (KARTING& EVENT CENTER) مجموعه سرپوشیده کارتینگ دارای مساحت ۴۰۰۰ متر مربع می باشد و حدودا ۵۰۰ متر مربع آن آسفالت کشی […]