ایمنی پرواز، یک اولویت برای خطوط هوایی جمهوری آذربایجان است

خطوط هوایی جمهوری آذربایجان که حامل پرچم این کشور است به طور مداوم تلاش به بهبود استاندارد ایمنی پرواز دارد.
خطوط هوایی آزال امروزه با دقیق ترین الزامات جهان بررسی می شود که نتایج حاصل از این ممیزی توسط بزرگترین و معتبر ترین سازمان هواپیمایی کشوری در جهان ICAO، در فوریه ۲۰۱۰، این خطوط هواپیمایی را، سطح بالایی از ایمنی پرواز جمهوری آذربایجان اعلام کرد.