در زمان نیاز به پلیس در باکو چه اقدامی انجام دهیم؟